Tarikh: 9 Disember 2018 (8 HOURS)

Daerah: Muar, Johor

Tarikh: 9 Disember 2018 (6 HOURS)

Daerah: Segamat, Johor

Tarikh: 10 Disember 2018 (6 HOURS)

Daerah: Pontian, Johor

Tarikh: 11 Disember 2018 (14 HOURS)

Daerah: Muar, Johor

Tarikh: 11 Disember 2018 (8 HOURS)

Daerah: Muar, Johor

Tarikh: 16 Disember 2018 (15 HOURS)

Daerah: Kluang, Johor

Tarikh: 18 Disember 2018 (16 HOURS)

Daerah: Muar, Johor